Privacy Verklaring

Privacyverklaring Veritas Ledschermen

 

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

Veritas Ledschermen is een onderneming gericht op de verkoop, verhuur en installatie van en het onderhoud aan ledschermen.

 

Veritas Ledschermen is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe Veritas Ledschermen met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van Veritas Ledschermen gelden de wettelijke kaders: 

  1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);
  2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

 

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

Veritas Ledschermen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Veritas Ledschermen en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan Veritas Ledschermen heeft verstrekt. Veritas Ledschermen kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw bedrijfsgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw betalingsgegevens.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door Veritas Ledschermen worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt om het adres voor de levering van producten vast te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaamheden (installatie of onderhoud) vast te stellen, de betaling te laten plaatsvinden (door middel van het aanmaken en versturen van een factuur). Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Veritas Ledschermen te optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

 

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

Veritas Ledschermen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de einddatum van de overeenkomst met u (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie). Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

Artikel 5. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Veritas Ledschermen verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Veritas Ledschermen kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Veritas Ledschermen raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

 

Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens

Veritas Ledschermen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Veritas Ledschermen zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Veritas Ledschermen beschermt de aan hem toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden bewaard in de Cloud van het boekhoudprogramma, waar alleen toegang tot bestaat door het inloggen met inloggegevens (waarover alleen Veritas Ledschermen beschikt). Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Veritas Ledschermen (zie artikel 11 voor de contactgegevens).

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens met derden

Veritas Ledschermen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld met het boekhoudprogramma dat Veritas Ledschermen gebruikt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Veritas Ledschermen honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval Veritas Ledschermen), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

 

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar hans@veritasled.nl. Veritas Ledschermen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 9. Wijziging Privacyverklaring

Veritas Ledschermen behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Veritas Ledschermen worden gepubliceerd: www.veritasled.nl.  

 

Artikel 10. Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met Veritas Ledschermen. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Veritas Ledschermen, heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

 

Artikel 11. Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Veritas Ledschermen                                          KvK-nummer: 80763707

Adres: Breedspoor                                                                   E-mail: hans@veritasled.nl

Postcode en plaats: 2908 AA te Capelle aan den IJssel               Website: www.veritasled.nl